Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů vychází z platné právní úpravy, zejména z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR") o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti 25.května 2018. Tyto zásady zpracování osobních údajů se týkají pouze fyzických osob (subjekt osobních údajů) a nezohledňují zvláštní úpravu mezi společností a zaměstnanci.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LAURETA AUTO a.s., Nádražní 307, 293 01 Mladá Boleslav IČ 26438577 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7122

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: nebyl jmenován

Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Jelínková

Kontaktní telefon: 326 722 701

Kontaktní e-mail: dpo@laureta.cz

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ DŮVOD /TITUL/ ZPRACOVÁNÍ

Naše společnost považuje osobní údaje za velmi cenné informace a z tohoto důvodu je ochrana vašich osobních údajů pro nás prioritou. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi u nichž pravidelně provádíme jejich kontroly a aktualizace. Všichni naši zaměstnanci jsou řádně proškoleni a dodržují předepsané postupy při zpracování osobních údajů.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely, ale vždy pro každý účel zpracování musíme mít právní důvod /titul/. Zpracovávané osobní údaje jsme pro vaši lepší informovanost rozdělili do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat rozhodně nemůžeme.

A. Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas potřebujeme:

 • Marketingové a obchodní aktivity /cílená nabídka našich služeb a zboží, informace o akcích či soutěžích/
 • Aktivity pro zlepšení kvality našich služeb /dotazníky apod./ Svoboda, konkrétnost souhlasu: Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je vždy dobrovolný (nemáte povinnost nám souhlas udělit) a máte právo jej kdykoli odvolat. Vždy víte pro jaký účel zpracování jste souhlas udělili. Odlišitelnost souhlasu: Souhlas, který nám udělíte, není nikdy součástí textu smlouvy, objednávky, případně obchodních podmínek a vždy se snažíme, aby byl pro vás srozumitelný. Souhlas od vás můžeme získat prostřednictvím online formuláře, fyzicky v písemné podobě, ústně (např. při osobním jednání nebo prostřednictvím telefonu). Platný bude pouze takový souhlas, který jste podepsali v listinné podobě, případně jste zaškrtli souhlasné políčko v listinné či elektronické podobě, svůj souhlas jste vyjádřili v e-mailu apod.

B. Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:

 • Plnění smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření konkrétního obchodu (například uzavření kupní smlouvy) nebo pro poskytnutí konkrétní služby (například uzavření smlouvy o dílo, uzavření nájemní smlouvy, uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku), které si s naší společností sjednáváte. Zde se jedná zejména o: - opatření před vlastním uzavřením smlouvy – v případě, že projevíte zájem objednat si u nás zboží nebo nějakou službu potřebujeme vaše osobní údaje získat již v okamžiku vaší poptávky a to např. pro vyhotovení nabídky na základě vašeho požadavku (simulace produktů a služeb), abychom vám pomohli s výběrem nebo pro přípravu konkrétní smlouvy na základě vaší žádosti – vaše osobní údaje musíme zpracovat vzhledem k nezbytnosti vyhotovení návrhu smlouvy - plnění povinností, které pro nás vyplývají z uzavřených smluv – zpracováváme pouze nezbytné údaje o vás jako našich zákaznících a obchodních partnerech, které poskytujete v souvislosti s realizací konkrétní smlouvy. V případě, že nám vaše osobní údaje nutné pro tento uvedený titul nesdělíte, nebudeme vám moci poskytnout službu nebo s vámi uzavřít konkrétní obchod (například uzavření kupní smlouvy, komisionářské smlouvy, smlouvy o nájmu dopravního prostředku, smlouvy o dílo, smlouvy o ubytování).
 • Plnění právní povinnosti: Jedná se o plnění povinností, které nám ukládají právní předpisy České Republiky a předpisy práva Evropské unie. Například pokud jste fyzická osoba – podnikatel budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které musí být povinně uváděny např. na fakturách – daňových dokladech (v tomto případě jméno, příjmení, adresa, DIČ). Právním důvodem zpracování vašich osobních údajů je dodržování platných právních předpisů, zejména následujících zákonů:
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

V případě, že nám vaše osobní údaje nutné pro tento uvedený titul nesdělíte, nebudeme vám moci poskytnout službu nebo s vámi uzavřít konkrétní obchod (například uzavření kupní smlouvy, komisionářské smlouvy, smlouvy o ubytování).

 • Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany Zpracováváme také vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, přičemž rozsah poskytnutých osobních údajů je v tomto případě omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné. Jak jsme již zmínili, takové zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu s tím, že pečlivě posoudíme, zda náš oprávněný zájem skutečně existuje a nepřeváží jej vaše zájmy nebo vaše základní práva a svobody. V každém konkrétním případě posoudíme, je-li náš oprávněný zájem v souladu s právním řádem, provedeme balanční test našeho zájmu vůči vašim právům a zhodnotíme zda náš zájem je reálný a současný. Příklady zpracování z titulu oprávněného zájmu:
 • Přímý marketing za splnění podmínek Nařízení GDPR (například poštou vám zašleme aktuální nabídku našich produktů nebo služeb)
 • Zasílání zpráv a informací, které slouží k obsluze vašeho produktu (například oznámení o končící lhůtě STK vozidla, upozorňovací SMS na termín objednání do servisu)
 • Vyřizování vašich stížností, námětů
 • Činnosti prováděné za účelem předcházení podvodům
 • Činnosti prováděné za účelem předcházení zneužívání poskytovaných služeb
 • Zpracování záznamů kamerového systému pro ochranu majetku a osob •Vymáhání právních nároků (vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou) •Uplatnění nároků u pojišťovny
 • Opatření v souvislosti se zabezpečením – fyzické zabezpečení, IT zabezpečení

Pro vás je důležité, že máte v tomto případě právo vznést námitku proti takovému zpracování dle článku 21 Nařízení GDPR.

 

C. Soubory cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si prohlížíte naše webové stránky. Z těchto souborů následně získáváme informace, například abychom zjistili, jaké stránky si prohlížíte, mohli Vám přizpůsobovat zobrazovanou reklamu dle Vašich preferencí, nebo abychom jednoduše zajistili fungování našich webových stránek. Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies, které slouží k:

 • provádění analytik;
 • zajištění marketingu;
 • zajištění funkcionalit, které nejsou nezbytné pro zobrazení webu a poskytování dalších služeb;

Na webových stránkách můžeme využívat také tzv. technické cookies, které slouží k tomu, aby webové stránky fungovaly tak, jak mají, případně abychom si zaznamenali, zda jste s cookies udělil souhlas, či nikoliv. Bohužel neexistuje možnost jak použití těchto cookies odmítnout. Kromě technických cookies však používáme také další cookies, a to pro účely uvedené výše.

V souvislosti s cookies konkrétně používáme nástroje:

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů


čl. 15 Nařízení GDPR

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo se na nás obrátit a získat potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, tak si vyžádat kopii zpracovávaných osobních údajů.
čl. 16 Nařízení GDPR

Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Nejsme povinni sami vyhledávat nepřesné osobní údaje. Pokud tedy zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme jsou nepřesné či neúplné, máte právo se na nás obrátit a požádat o jejich opravu, doplnění či aktualizaci.
čl. 17 Nařízení GDPR

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požádat o výmaz svých osobní údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, pokud jste odvolal souhlas se zpracováním, pokud byly zpracovány protiprávně, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Máte také právo požádat o výmaz svých osobních údajů v případě, že vznesete námitku proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování.
čl. 18 Nařízení GDPR

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů /na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli jako správce přesnost osobních údajů ověřit/. Máte právo požadovat omezení zpracování tehdy, je-li zpracování protiprávní, ale odmítnete výmaz a namísto toho požádáte o omezení použití. Rovněž tak máte právo požádat nás o omezení zpracování poté, co již osobní údaje nejsou potřebné k účelu zpracování, ale vy jejich zpracování dále požadujete například pro uplatnění svých právních nároků. Máte právo požádat o omezení zpracování i v případě, že jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé zda oprávněné zájmy nás jako správce převažují na vašimi oprávněnými zájmy.
čl. 20 Nařízení GDPR

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám poskytl, máte právo na tzv. přenositelnost těchto osobních údajů, které vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
čl. 21 Nařízení GDPR

Právo vznést námitku

V souladu s článkem 21 Nařízení GDPR, tedy v zásadě v situaci, kdy jste neměl možnost ovlivnit, že jsou osobní údaje zpracovávány a zároveň se nejedná o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem máte možnost vznést tři druhy námitek proti zpracování: na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Pokud neprokážeme existenci závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje na vašimi zájmy nebo právy a svobodami, ukončíme takové zpracování bez zbytečného odkladu.
čl. 22 Nařízení GDPR

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

V souladu s článkem 22 Nařízení GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování a které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotklo. Prohlašujeme, že při zpracování výše uvedených kategorií osobních údajů neprovádíme žádné automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů /pro účely, které souhlas vyžadují/ máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním vašeho souhlasu, je zákonné.

Společná ustanovení pro uplatnění práv v souvislosti s ochranou osobních údajů

Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit osobně nebo písemně na adresu sídla, e-mailem nebo telefonicky. Ověření totožnosti – aby nedošlo ke zneužití práva jinou osobou ověříme vaši totožnost /např. při osobním kontaktu vás požádáme o předložení dokladu totožnosti, pokud požádáte o zaslání formou e-mailu požadovanou informaci zašleme na tu e-mailovou adresu, kterou jste uvedl v souhlasu se zpracováním nebo na tu kterou jste uvedl např. ve smlouvě apod./ Na vaši žádost budeme reagovat bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena s ohledem na složitost či počet žádostí o další dva měsíce. O takovém prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás však budeme vždy informovat a to nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Informace, které požadujete vám sdělíme bezplatně. Pouze v případě, že by vaše žádosti byly opakované jsme oprávněni v souladu s Nařízením GDPR účtovat přiměřený poplatek, který zohlední vynaložené administrativní náklady.

PRÁVO OBRÁTIT SE NA DOZOROVÝ ÚŘAD

V případě, že se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení zákonných pravidel, máte právo podat stížnost o dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, telefon: +420234665111.

V případě, že máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail : dpo@laureta.cz nebo nás kontaktovat v pracovní době na telefonním čísle 326 722 701.