Whistleblowing

Dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) se termínem whistleblowing označuje proces odhalení protiprávního jednání prostřednictvím podání oznámení, tedy poskytnutí informací osobám, které mohou oznamovanou skutečnost prošetřit, případně zakročit a přijmout opatření k nápravě či prevenci. Při prošetřování dané situace je kladen důraz na absolutní ochranu identity oznamovatele. Jedná se tedy o nástroj, který vede k prevenci a odhalování nezákonných postupů a nekalých či protiprávních jednání.


Podání podnětu

Oznamovatelé se mohou obracet jak na interní, tak externí oznamovací kanály. Prioritně by však měli k podání oznámení využít interní oznamovací kanál. Do oznámení je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, pracovní pozici, kontaktní údaje (např. email, adresa pro doručování). Přijímána a  prošetřována budou i anonymní podání.


Externě je možné podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to: 

Písemně – prostřednictvím elektronického formuláře a e-mailem; 

Ústně (telefonicky); 

Osobně – na žádost. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Interní podání oznámení lze provést následujícími způsoby:

Elektronicky - elektronické podání prostřednictvím e-mailové adresy whistleblowing@laureta.cz 

Ústně / telefonicky - viz kontaktní údaje příslušné osoby

Písemně - na adresu sídla společnosti: Nádražní 307, 293 01  Mladá Boleslav

Osobně (na žádost) - požádá-li oznamovatel, je příslušná osoba povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal 


Příslušná osoba je k zastižení na adrese sídla společnosti:  Nádražní 307, 293 01 Mladá Boleslav

PŘÍSLUŠNÁ OSOBA:

Mgr. Sabina Jelínková, člen představenstva

Kontaktní údaje:      email: whistleblowing@laureta.cz 

                               telefon: +420603221282


Postup šetření oznámení 

Veškerá oznámení budou posuzována příslušnou osobou objektivně, důvěrně, nestranně a důkladně. Příslušná osoba je povinna o skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu této činnosti, zachovávat mlčenlivost.
Další osoby, které byť neoprávněně získají přístup k oznámení nebo jeho částem, mají povinnost neposkytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
 

Vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení

Příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí.
 

Ústně podaná oznámení

V případě ústního oznámení (telefonicky či osobně) příslušná osoba pořídí jeho zvukovou nahrávku (je-li to technicky možné) a případně přepis nahrávky. Při pořízení přepisu nahrávky oznamovateli umožní, aby se k přepisu vyjádřil, a vyjádření oznamovatele k přepisu přiloží. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, příslušná osoba jej nesmí pořídit. V takovém případě, či nebude-li zvuková nahrávka pořizována z jiného důvodu, sepíše záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení a umožní oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží.

 
Vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení

Příslušná osoba je povinna důvodnost oznámení posoudit a o výsledku posouzení oznamovatele písemně informovat nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení. Ve zvlášť právně nebo skutkově složitých případech může být lhůta prodloužena o dalších 30 kalendářních dní, nejvýše však dvakrát. Oznamovatel musí být o případném prodloužení lhůty informován před jejím prodloužením. Výsledek posouzení příslušná osoba řádně zdůvodní. 

Pokud se nejedná o oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., příslušná osoba o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele a doporučí mu, jak s oznámením dále naložit (např. na koho se s oznamovanými skutečnostmi obrátit).
 
V případě, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako neúplné, osloví oznamovatele s žádostí o doplnění informací potřebných pro řádné prošetření.
 
Pokud podnět směřuje proti konkrétnímu zaměstnanci, musí být tato osoba obeznámena bez zbytečného odkladu s obsahem podnětu a musí jí být dán prostor k vyjádření se k věci, stejně tak k předložení dokladů, písemností a dalších informací, které souvisejí s projednávanou skutečností.
Jak již bylo výše řečeno, při prošetřování oznámení je kladen důraz na ochranu identity oznamovatele a na ochranu osobních údajů podle příslušných právních předpisů. V případě, že by bylo možné z obsahu podnětu vyvodit totožnost oznamovatele, nebude zaměstnanec, proti kterému podnět směřuje, obeznámen s obsahem podnětu či s jinými informacemi vedoucími k vyzrazení totožnosti oznamovatele, ledaže by oznamovatel s vyzrazením totožnosti souhlasil. Stejný postup se uplatní i vůči ostatním osobám.
 
Pokud je příslušná osoba údaje o totožnosti povinna poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle právních předpisů, je nejprve o této skutečnosti povinna předem vyrozumět oznamovatele, uvést důvody, proč k tomu dochází a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Důvodné oznámení, vyhodnocení šetření

Pokud bude oznámení vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba představenstvu společnosti LAURETA AUTO a.s., přijmout konkrétní nápravné opatření, jehož cílem bude předejití protiprávnímu stavu, na který oznamovatel upozornil, nebo jeho odstranění.  O povaze konkrétních nápravných opatření následně rozhoduje představenstvo společnosti na základě doporučení příslušné osoby. Představenstvo společnosti po rozhodnutí, jaké konkrétní nápravné opatření bude přijato, o tomto vyrozumí příslušnou osobu. O přijetí nápravných opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele bez zbytečného odkladu. Příslušná osoba o přijetí nápravných opatření oznamovatele nevyrozumí, pokud oznamovatel výslovně požádal, aby nebyl o přijetí nápravných opatření vyrozuměn nebo pokud by tím došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele. 
 

Nedůvodné oznámení, vyhodnocení šetření

Pokud příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Toto vyrozumění řádně zdůvodní.

Ochrana oznamovatele

Je vyloučeno, aby byl oznamovatel v souvislosti s podaným oznámením, jakkoliv postihován. Takové jednání by bylo považováno za tzv. odvetné opatření, jež je přísně zakázáno a nebude tolerováno. Ochrana se vztahuje nejen na oznamovatele, ale spolu s ním i na širší okruh osob vymezený Zákonem o ochraně oznamovatelů, jako například osoby oznamovateli blízké. 

 
Vědomě nepravdivé oznámení

Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení dopouští se tím přestupku (§ 23 zákona o ochraně oznamovatelů.


Vyloučení přijímání oznámení dle § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o ochraně oznamovatelů

Společnost LAURETA AUTO a.s. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a),b),h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.